Informacja PKS

W związku z remontami dróg mogą wystapić znaczne opóźnienia na linii Suwałki - Warszawa i Suwałki - Białystok.

Regulamin dworca

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2012 z posiedzenia Zarządu

PKS w Suwałkach S.A odbytego w dniu 30 sierpnia 2012 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W SUWAŁKACH

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Dworzec Autobusowy w Suwałkach, położony przy ul. Utrata 1B, gdzie PKS w Suwałkach S.A. jest właścicielem stanowisk odjazdowych i placu postojowego oraz budynku z pomieszczeniami dyżurnego ruchu oraz zarządzającym pomieszczeniami kas biletowych oraz poczekalni dla podróżnych, które dalej zwane jest „Właścicielem”, a obiekt zwany jest dalej „Dworcem Autobusowym”.
  2. Dworzec Autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy.
  3. Dworzec Autobusowy jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy Właścicielem, a przedsiębiorcą wykonującym publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób, zwanym dalej „Przewoźnikiem”.
  4. Przebywanie na terenie Dworca Autobusowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Infrastruktura dworca
  1. Dworzec Autobusowy posiada budynek dworcowy posiadający następujące wyposażenie:
   • kasy biletowe,
   • poczekalnię z miejscami siedzącymi,,
   • punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozów,
   • toalety dla podróżnych,
   • pomieszczenie odprawy kierowców autobusów wykonujących przewozy,
   • pokój socjalny dla kierowców,
   • bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi,
   • punkty handlowe,
   • automaty telefoniczne.
  2. Dworzec autobusowy posiada:
   • zadaszone stanowiska odjazdowe wyposażone w system informacji o odjazdach autobusów z danego stanowiska,
   • stanowiska przyjazdowe,
   • utwardzony plac manewrowy,
   • miejsca parkingowe dla autobusów przewoźników korzystających z dworca, przez okres określony w niniejszym regulaminie,
   • ochronę obiektu w godzinach poza godzinami pracy pracowników obsługi dworca.
 3. Czas pracy dworca
  1. Poczekalnia dla pasażerów czynna w godz. 4.00 - 22.00.
  2. Plac manewrowy i stanowiska odjazdowe dostępne są przez 24 godziny.
  3. Kasy biletowe czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.30, w soboty w godz. 7.30 – 15.00, w niedziele i święta w godz. 11.00 – 18.30.
  4. Informacja dostępna jest w godzinach od 4.00 do 20.00.
 4. Zasady korzystania z dworca przez Przewoźników
  1. Warunkiem korzystania z dworca przez Przewoźnika jest zawarcie umowy z Właścicielem.
  2. Właściciel udostępnia Dworzec Autobusowy dla kursów przewoźnika, których rozkłady jazdy uwzględniają następujące zasady:
   • Priorytet równomiernych przerw czasowych między kursami tzn. godzina odjazdu nowego lub zmienionego kursu powinna być planowana w połowie przerw czasowych istniejących kursów,
   • Zachowanie minimalnych odstępów czasowych przed kursami i po kursach, wykonywanych przez różnych przewoźników w tym samym kierunku, na całej długości trasy, w odniesieniu do długości kursu:
    1. 15 minut – o długości 50 km,
    2. 20 minut – o długości od 51 km do 100 km,
    3. 30 minut – o długości powyżej 101km.
   • Wymienione odstępy czasowe uwzględniają także komunikację odcinkową tj. kursy, których zbieżność z kursem porównywanym wynosi przynajmniej 50% odległości.
  3. Przewoźnik winien posiadać aktualny rozkład jazdy stanowiący załącznik do dokumentu wydanego przez właściwego Organizatora lub Organ (zaświadczenie, potwierdzenie zgłoszenia, zezwolenie) i udostępnić go Właścicielowi w terminie 14 dni przed wprowadzeniem rozkładu jazdy.
  4. Przewoźnik udostępnia Właścicielowi cennik biletów z Dworca Autobusowego do Przystanków, na których zatrzymują się autobusy realizujące przewóz obsługiwany przez Przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek bieżącego informowania o zmianach cen oraz stosowanych ulgach.
  5. Przewoźnik umożliwia nabycie biletu pasażerom w kasach biletowych Dworca Autobusowego.
  6. W przypadkach szczególnych z Dworca Autobusowego za pisemna zgodą Właściciela mogą korzystać inni przewoźnicy nie posiadający umowy z Właścicielem.
  7. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez Właściciela, oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.
 5. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika
  1. Właściciel dworca umieszcza rozkład jazdy i cenniki Przewoźnika w swoich systemach informacyjnych w systemie sprzedaży biletów, oraz na stronie internetowej.
  2. Właściciel wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
  3. Właściciel udostępnia Przewoźnikowi możliwość postoju na terenie dworca przez okres 30 minut, tj. okres gwarantujący dokonanie czynności związanych z obsługą jego autobusu i kierowcy. Każda kolejna minuta postoju na terenie Dworca powyżej opisanego czasu będzie liczona jako czas korzystania z parkingu płatnego.
  4. Właściciel zapewni informację o podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe oraz o jego odjeździe, a także o opóźnieniach i odwołaniach kursów.
 6. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Dworca Autobusowego
  1. Za korzystanie z dworca Przewoźnik uiszczał będzie opłatę wg stawek jakie zostały wynegocjowane w trybie art.16 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, pomiędzy Właścicielem a Miastem Suwałki i zostały podane do publicznej wiadomości. Stawki za korzystanie z dworca zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Za korzystanie z dworca rozumie się:
   • odprawę autobusu przyjeżdżającego na dworzec, kończącego dany kurs lub odjeżdżającego z dworca,
   • zamieszczenie przyjazdów i odjazdów autobusów na tablicach informacyjnych,
   • zamieszczanie komunikatów o podstawieniu, odjeździe, opóźnieniu lub odwołaniu kursu,
   • postój autobusu w zakresie określonym w pkt. V.3.,
   • udzielanie informacji o kursach Przewoźnika,
   • zamieszczanie informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów Przewoźnika w systemach informacyjnych oraz na stronie internetowej.
  3. Za korzystanie z innych usług świadczonych na Dworcu Autobusowym w tym usługi parkowania autobusów pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez Właściciela.
 7. Zasady poruszania się po terenie Dworca Autobusowego
  1. ruch pieszy
   1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie braku możliwości skorzystania z nich – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
   2. Zabrania się:
    1. wychodzenia na jezdnię:
     • bezpośrednio przed jadący pojazd,
     • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  2. ruch pojazdów
   1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonych stanowisk autobusowych na terenie Dworca, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu.
   2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
    1. przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub się zatrzymać,
    2. przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony,
    3. przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
     • sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
     • upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
   3. Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla postojów pojazdów Właściciela oznaczonych właściwym znakiem.
   4. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
  3. korzystanie z miejsc postojowych
   1. Na terenie Dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone dla autobusów mogących z nich korzystać.
   2. Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby Właściciela do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu.
   3. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.
   4. W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:
    1. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
    2. tankowanie pojazdów,
    3. mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju,
    4. opróżnianie toalet,
    5. pozostawienie nieczystości.
   5. Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia dyżurnego ruchu i służb porządkowych dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.
 8. Postanowienia porządkowe
  1. W przypadku zanieczyszczenia Dworca płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, Przewoźnik zostanie obciążony kosztami ich wykonywania.
  2. Należność za czynności określone w ustępie 1, płatna będzie przelewem, na podstawie faktury obciążeniowej, na konto w niej wskazane.
  3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie, pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu.
  4. Pojazd może również zostać usunięty na w/w warunkach, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
  5. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie Dworca, Właściciel współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instytucjami.
  6. Na terenie Dworca zabrania się:
   1. żebrania,
   2. używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających,
   3. karmienia ptaków i zwierząt,
   4. niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia poczekalni, elementów wyposażenia itp.,
   5. wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,
   6. wykorzystywania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przez inne osoby i do innych celów,
   7. zakłócania porządku publicznego, spokoju i naruszanie dóbr osobistych osób korzystających z Dworca,
   8. przebywania w celach noclegowych,
   9. prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych.
  7. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Dworca, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
  8. W sprawach dotyczących Dworca uwagi należy zgłaszać się do kierownika ds. realizacji przewozów lub dyżurnego ruchu.
  9. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Właściciela, na stronie internetowej www.pkssuwalki.pl i dyżurnego ruchu.
  10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z dworca

 

ZASADY USTALANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W SUWAŁKACH

 • stanowiska odjazdowe w komunikacji krajowej - 15 PLN netto za wjazd
 • stanowiska odjazdowe w komunikacji międzynarodowej - 18 PLN netto za wjazd
 • wjazd bezumowny - 40 PLN netto za wjazd
 • parkowanie autobusu – 4 PLN netto za godzinę
 • parkowanie autobusu – 30 PLN netto za dobę.

 

OFEROWANE USŁUGI I ŚWIADCZENIA NA TERENIE DWORCA

 1. Oddzielne stanowiska dla wysiadających i wsiadających pasażerów.
 2. Poczekalnia z automatami samoobsługowymi (ciepłe i zimne napoje),WC, bezpłatny dostęp do Internetu.
 3. W godzinach 7.00 – 18.00 w poczekalni czynne punkty handlowe.
 4. Kasy biletowe i informacja.
 5. Zapowiedzi foniczne-głosowe odjazdów autobusów.
 6. Informacja o odjazdach i przyjazdach autobusów na tablicach informacyjnych.
 7. Zaplecze socjalno bytowe dla kierowców
 8. Właściciel dopuszcza stosowanie upustów handlowych dla przewoźników, z którymi ma podpisaną umowę na wzajemne korzystanie z dworców autobusowych.

 

Do pobrania

Szybki kontakt

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.

Oddział w Suwałkach

siedziba Spółki czynna w

dni robocze w godz. 7.00-15.00

ul. Wojska Polskiego 100
16-400 Suwałki
tel. 87 566 52 41
fax. 87 566 26 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja PKS

tel. 87 566 27 63
Czynna w godz. 6.00 - 18.00
Koszt połączenia: według cennika operatora


tel. 703 302 505
Czynna: całodobowo
Koszt połączenia: 2,08 zł brutto

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ul. Wojska Polskiego 100,

16-400 Suwałki
tel. 087 566 52 41 wew. 341

Noclegi

ul. Wojska Polskiego 100,

16-400 Suwałki
tel. 503 675 099, 87 566 52 41

PKS Travel - Suwałki

ul. Utrata 1B (dworzec)
tel. 87 566 40 19

PKS Travel - Augustów

Ryn. Z. Augusta (dworzec)
tel. 87 641 33 99

LOGO BIP